دانلود رایگان


تحقیق در مورد نكاتي در مورد سعادت و شقاوت انسان - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد نکاتی در مورد سعادت و شقاوت انسان

دانلود رایگان تحقیق در مورد نكاتي در مورد سعادت و شقاوت انسان 26 صفحه word|فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيق
ارزش ماده با ارزش صنعت وميزان مرغوبيت صنعت انسان متفاوت است. گاهي هر دو ارزش را برابر مي بينيم. و گاهي ارزش ماده از ارزش خود صنعت بيشتر است و گاهي پيش مي آيد كه ماده آهن داراي ارزشي غني و جمالي بسيار عالي مي شود. و پيش مي آيد صنعتي نادر و بسيار نفيس با وجود اينكه از ماده بسيار ساده ساخته شده است. ميليونها تومان ارزش پيدا مي كند. اگر امثال چنين تحفه اي ناياب در بازار زرگران و پيشه وران عتيقه شناس عرضه شود و سازنده با مهارت و مشهور آن را بشناسند قيمتش به ميليونها تومان مي رسد. اما اگر همان تحفه در بازار آهنگران ـ مثلاً ـ عرضه شود، هيچ كس به خريدن آن اقدام نخواهد كرد. و چه بسا براي خريدنش چيزي پرداخت نمي شود.
در انسان نيز چنين است انسان صنعت خارق العاده خالق سازنده و يكي از والاترين معجزات قدرتش مي باشد. چون خدا او را به عنوان مظهر تجليات جميع اسماء نيكش خلق كرده است. و او را مدار تمام نقوش بديع خود قرار داده و الگوي كوچك و نمونه تمام كائنات قرار داده.
پس هروقت نور ايمان در وجود همين انسان مستقر گردد، همان نور تمام نقشهاي حكيمانه را كه بر انسان قرار دارد، بيان و روشن مي كند، بلكه آن را بر ديگران مي خواند. پس مؤمن آن را انديشمندانه مي خواند، و آن را در نفس جود كاملاً احساس مي كند. و ديگران را وادار مي كند آن را مطالعه كرده و در آن بينديشند. يعني انگار مي گويد: اينك منم ساخته و مخلوق همان صانع, ببينيد جگونه كرم و رحمتش در من متجلي مي شود . وبه وسيله معاني مشابه آن صنعت رباني در انسان متجلي مي شود.
پس ايمان ـ كه عبارت است از انتساب به صانع سبحان ـ به نشان دادن جميع آثار صنعت نهان در انسان مي پردازد. و بدين وسيله ارزش انسان در طول بروز همان حقيقت رباني و درخشش همان آينه صمداني معين و مشخص مي شود. آنگاه همين انسان ـ كه اهميتي ندارد ـ به والاترين مقام تمام مخلوقات تحول پيدا مي كند. به طوري كه شايستگي خطاب الهي را پيدا كرده و به شرفي نايل مي آيد كه او را شايسته مهماني رباني در بهشت مي كند.
اما وقتي كفر ـ كه عبارت است از قطع انتساب به خدا ـ در وجود انسان نفوذ كند در چنان حالتي تمام معاني نقوش اسماء نيك و حكيم الهي به تيرگي سقوط كرده و به كلي محو مي شود و مطالعه و خواندن غير ممكن مي گردد. چون فهم جهات معنوي مكنون در آن كه متوجه صانع جليل است. به سبب فراموش گشتن صانع سبحان ممكن نمي شود بلكه به دنباله رو تبديل و اكثر آثار صنعت و يا حكمت و اغلب نقوش معنوي عالي از بين مي رود و اما باقي مانده آن كه به چشم مي آيد اسباب ناچيز بي ارزش به طبيعت و تصادف نسبت داده مي شود. و بالآخره سقوط كرده و زايل مي گردد. چون هر يك از جواهر درخشان به پاره شيشه اي سياه و تاريك تبديل مي گردد. و در آن حالت اهميتش در تنها ماده حيواني منحصر مي گردد. و همان طور كه گفتيم سرانجام و ثمر ماده عبارت است از بسر بردن حياتي كوتاه جزئي، كه صاحب آن آن را سپري مي كند، در حالي كه ناتوان ترين و نيازمندترين و شقاوتمندترين مخلوقات است از اين رو در نهايت گنديده و زايل مي شود... و اين چنين كفر ماهيت انسانيت را خراب كرده و از جوهري ارزشمند آن را به سياه زغالي بي ارزش تبديل مي كند.
نكتة دوم:
همان طور كه ايمان نور است و انسان را روشن و نوراني مي كند و تمام مكاتيب صمداني نوشته شده بر آن را نمايان و ظاهر و آن را بازخواني مي كند، همان طور هم كائنات را روشن مي كند، و قرنهاي گذشته و آينده را از تاريكي شديد و فراگير نجات مي دهد.
و با استناد به اسرار اين آيه شريف اين راز را با مثالي توضيح خواهيم داد:
)الله ولي الذين امنو يخرجهم من الظلمات الي النور) بقره 257 ـ خدا ياور مؤمنان است آنها را از تاريكي كفر به نور ايمان بيرون مي آورد.
در يك جريان خيالي دو كوه بلند را در مقابل هم مي بينيم كه بر قلة آنها پلي عظيم و هولناك و در پايين آن دره اي بسيار عميق قرار دارد و خودمان را كه در روي آن پل ايستاده ايم در آن هنگام تاريكي شديد از هر طرف دنيا را در بر مي گيردد، و چيزي ديده نمي شود. طرف راست خود را نگاه مي كنيم، در تاريكي بي نهايت قبرستاني بزرگ را مي بينيم يعني به خيالمان چنان مي آيد. بعد طرف چپ را نگاه مي كنيم، انگار امواجي از تاريكي شديد را مي بينيم كه با مشكلات و مصايب وحشتناك دست و پنجه نرم مي كنند و با فجايع بزرگ در ستيزهستنند و گو اينكه خود را براي حمله آماده مي كنند. به پايين پل نظر مي اندازيم گودال و دره بسيار عميق و بي انتها به چشممان مي آيد در اين موقع و در مقابل اين تيرگي شديد و مشكلات بزرگ جز چراغي بسيار كم نور دستي چيزي در اختيار نداريم. از آن استفاده مي كنيم درآن هنگام وضعي ترس آور برايمان ميشود شد چون گله شير درنده و وحوش و اشباح را پيرامون خود و حتي تا اطراف پل مي بينيم آرزو مي كنيم كه اين چراغ را هم نداشتيم كه اين مخلوقات خوفناكي را برايم نمايان بكند نور چراغ را هر جا مي گرفتيم مان خطرات خوفناك را مي ديديم، در دل حسرتمند بوديم و آه سرد مي كشيديم و مي گفتيم واقعاً چراغ برايم مصيبت است از كوره در رفتم و چراغ را به زمين زديم و خورد شد و انگار با خورد كردن چراغ به نور چراغي برقي دست يافتيم ديدم تمام كائنات را روشن كرده و قلب همان تاريكي را شكافته و كاملاً نابود شده و زايل گشته پر نور است. و هر جا و هر جهت پر از نور شده است و حقيقت همه چيز روشن و واضح نمايان شد. ديديم همان پل معلق و ترس آور خياباني است از دشتي هموار مي گذرد و برايمان روشن شد همان گورستان پرهراس كه در طرف راست ديده بوديم ، جز مجالس ذكر و تهليل و زمزمه ذكري لطيف و خدمتي گرانقدر و عبادتي والا چيزي نيست كه زير فرمان مرداني نوراني در باغهاي سبز و خرم و زيبا بر پا شده اند و نور شادي و سرور و سعادت را در قلب فروزان مي كند و آن دره هاي عميق و مصايب هولناك و حوادث مبهم كه در طرف چپ خود مي ديدم جز كوههاي پوشيده از درختان سبز و خرم كه موجب سرور بيننده مي شوند چيزي نيستند كه در پشت آن مهمانخانه عظيم و آسايشگاهها و تفريح گاههاي جالب قرار دارند. آري به خيالمان چنين آمد و مخلوقات مخوف و وحوش درنده كه ديديم جز حيوانات رام شده و مأنوس مانند شتر و گاو و بز و گوسفند چيزي نيستند و در اين موقع آيه شريف را مي خوانيم
( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور )
همان دو كوه عبارت اند از آغاز و انتهاي حيات، يعني عبارتند از عالم زمين و عالم برزخ و پل عبارت است از طريق حيات و طرف راست زمان گذشته و طرف چپ عبارت است از زمان آينده و چراغ دستي عبارت است از خودپرستي و مباهات و به خود بستگي و به معلومات خود مغرور بودن انسان كه به وحي آسماني گوش فرا نمي دهد و شيرها و درندگان وحشي عبارتند از حوادث شگفت انگيز و موجودات عالم پس انساني كه به خود پرستي و غرور خود متكي است و در دام تيرگيهاي غفلت گرفتار مي شود و به غل و زنجير گمراهي مبتلي مي شود همان انسان مانند حالت اول خيالي من است، كه با نور همان چراغ ناقص كه عبارت است از شناخت ناقص و منحرف بسوي گمراهي، گذشته را مانند گورستاني بزرگ مي بيند كه در تاريكي عدم ناپديد شده است و زمان آينده را به صورتي وحشتناك نشان مي دهد كه مصايب و خطرات و مشكلات در آن بازي مي كنند و جريان حوادث را به تصادف كور نسبت و حواله مي دهد همان طور ـ تمام حوادث و موجودات را كه عموماً از جانب پروردگار مهربان و حكيم مأمورند ـ طوري نشان مي دهد كه انگار وحوش درنده و آدم خوران حمله ور مي باشند بنابراين حكم آيه شريف لازم مي آيد:
(و الذين كفروا اولياء هم الطاغوت يخرجهم من النور الي الظلمات ) بقره 257 طاغوت ياور و معين كافران مي باشد كه آنها را از نور ايمان به تاريكي كفر بيرون مي برد.
اما وقتي امداد هدايت الهي به داد انسان برسد وايمان به قلبش راه بيابد ومستقر گردد و فرعونيت وخودخواهي شكسته شود و به كتاب خدا گوش فرا دهد, بيشتر به حالت دوم در آن واقعه خيالي شباهت پيدا مي كند. آنگاه كائنات با روشنايي روز رنگ آميزي شده و از نور الهي لبريز مي شود و تمام عالم به زبان آمده مي گويند (الله نور السماوات والارض ) نور 30 ـ خدا فروغ آسمان وزمين را در دست دارد.


دانلود مقاله


دانلود تحقیق


فایل


فایل سل


سعادت انسان


شقاوت انسان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد چند مورد از سيره هاي پيامبر

در اين زمينه حتي اگر بگوييم سعادت و شقاوت ... تحقیق در مورد ... و روح انسان با تغذيه در ...

تحقیق در مورد چند مورد از سيره هاي پيامبر

در اين زمينه حتي اگر بگوييم سعادت و شقاوت ... تحقیق در مورد ... و روح انسان با تغذيه در ...

تحقیق در مورد انسان و حركت - magirans.com

تحقیق در مورد انسان و حیوان انسان و حيوانانسان ، خود نوعي حيوان است . از اين رو با ديگر جانداران مشتركات بسيار دارد .

دانلود پایان نامه ارشد: نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از ...

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق ... عمل در سعادت و شقاوت انسان ... مبلغ مورد نظر ...

دانلود تحقیق و پایان نامه دانشجویی فروشگاه بزرگ ایران نت

دانلود تحقیق در مورد نكاتي در مورد سعادت و شقاوت انسان; دانلود تحقیق در مورد گل کلم ;

نقش اراده انسان در سعادت و شقاوت | سماموس

انسان در پندار و گفتار و کردار خود آزاد و مختار و مرید است و این خود انسان است که می تواند نیک یا بد هر کدام را بر گزیند و با آن آخرت و آینده اش را مشخص سازد.

سعادت چیست و سعادتمند كیست - aftabir.com

بعنوان مثال عده ای سعادت را در تمول و ... كه در بیرون به تملك انسان ... در مورد حکم دادگاه ...

دانلود پایان نامه ارشد: نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از ...

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق ... عمل در سعادت و شقاوت انسان ... مبلغ مورد نظر ...

حقیقت نفس، سعادت و شقاوت آن از دیدگاه ملاصدرا و بررسی ...

در این تحقیق، در مسائل ... همچنین در مورد سعادت و شقاوت ... ماهیت سعادت است زیرا تا انسان ...

نقش اراده انسان در سعادت و شقاوت | سماموس

انسان در پندار و گفتار و کردار خود آزاد و مختار و مرید است و این خود انسان است که می تواند نیک یا بد هر کدام را بر گزیند و با آن آخرت و آینده اش را مشخص سازد.

ماشین های حرارتی..

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره تاريخ فرش و فرشبافي در ايران و جهان

تحقیق درباره آشپزخانه كوچك

دانلود فایل گزارش کارآموزی شهرداري منطقه 11

دوران رنسانس

دانلود پاورپوینت ارائه سيستم هاي يكپارچه وپيش ساخته نوين تصفيه فاضلاب دراجتماعات كوچك ومناطق روستايي - 30 اسلاید

تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی

تحقیق در مورد خرافـــات وفـــوردرزيــارات قبــــور 174 ص

پاورپوینت در مورد سالمونلوز

ارزشیابی